Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Co nabízíme

Doléčovací program

Klienti po léčbě dlouhodobé závislosti potřebují k udržení změny životního stylu intenzivní strukturovaný program, který jim pomáhá k integraci do společnosti. Standardní délka programu je 6/8 měsíců, ale je přizpůsoben individuálním potřebám klienta a jeho léčebnému plánu.

Ubytování v Chráněných bytech:

Chráněné byty umožňují sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu maximálně 4/6 měsíců, kdy současně dochází do doléčovacího programu. Bydlení je časově omezeno, je na něj uzavřena smlouva a podléhá pravidlům. Klienti přispívají na náklady spojené s bydlením a to částkou 3.000,-Kč. Před nástupem platí 1.500,-Kč vratnou kauci. Podrobné informace k platbám obsahuje Průvodkyně doléčovacím centrem.

Ubytovaní klienti se účastní domovních skupin, které se konají každý čtvrtek od 18.45 do 19.15. Tématem skupiny je provoz bydlení, úklid na bytech atd. Průvodkyni Doléčovacím centrem si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.


Skupinová terapie:

Ranní skupiny:

Ranní skupiny (každý pracovní den v 8:00 v kulturní místnosti, délka cca 30 minut) jsou povinné pro klienty doléčovacího centra, kteří nemají stálou práci. Ranní skupinu vede sociální pracovnice. Tématem jsou denní plány, rozdělení úklidů v domě a pomoc klientům při řešení praktických problémů (orientace po městě apod.).

Každé úterý a čtvrtek probíhají od 17 do 18:30 skupiny a to tak, že v jednom měsíci jsou v úterky terapeutické skupiny a ve čtvrtky jsou skupiny socioterapeutické. V následujícím měsíci se pořadí vždy prohodí. 

Terapeutické skupiny:

Terapeutické skupiny mohou být buď tematické, dynamické, nebo hodnotící.

Tematické skupiny
Témata vycházejí z manuálu „Prevence relapsu". Jednotlivá témata jsou volena tak, aby se postupně probraly různé problémy, které mohou klienty potkat – jak mluvit o své minulosti, jak si najít a neztratit práci, jak navazovat partnerské vztahy, jak rozpoznat své rizikové situace, nácvik asertivity atd. Součástí tematické skupiny je teoretický úvod do tématu, diskuse o něm, přehrávání problematických situací, řešení vlastních problémů souvisejících s tématem.

Dynamické skupiny
Skupina nemá předem dané téma – klienti přinášejí aktuální problémy, se kterými celá skupina pracuje. Od klienta na dynamické skupině očekáváme ochotu sdílet s ostatními své pocity, zkušenosti a názory, zájem o ostatní klienty, ochotu měnit své chování, ochotu přijímat kritiku i podporu.


Hodnotící skupiny
Klienti hodnotí uplynulých 14 dní. Společně s ostatními členy skupiny a s terapeuty hodnotí to, jak se jim daří abstinovat a uskutečňovat svůj léčebný plán. Na hodnotící skupině se představují a podepisují nové léčebné plány, „oslavují" významné události – získání práce nebo bydlení, úspěšné ukončení programu apod.

 

Socioterapeutické skupiny:

Cílem skupin je vést klienty k aktivnímu trávení volného času a zapojení do přípravy programu. Skupiny mají sloužit klientům k získání přehledu, jak a kde se dá „zdravě" trávit volný čas v Olomouci. Klientům půjčujeme také sportovní potřeby.

Doplňkové programy:

Jedná se o skupiny na specifická témata (problematika gender, odlišná sexuální orientace, minority). Tato tematika je standardně ošetřena při individuální práci. Při účasti alespoň 4 členů dané cílové skupiny jsme schopni nabídnout specifickou tematickou skupinu.


Individuální práce:

Individuální konzultace a poradenství:

Individuální konzultace má klient se svým garantem 1 x týdně. Délka i termín konzultace jsou dohodnuty předem (obvykle jedna hodina). Na individuálních konzultacích pracuje klient na svých úkolech z léčebného plánu, mluví o svých potřebách, problémech, partnerských vztazích, chutích, o svých „radostech a strastech". V průběhu konzultací také garant s klientem monitoruje plnění léčebného plánu.

Systematická sociální práce

Vedou ji sociální pracovníci ve spolupráci s garantem klienta. Cílem je aktivizace a podpora klienta při řešení otázek spojených s hledáním práce, řešením dluhů a s dalšími sociálními tématy, rovněž jsou klientům zprostředkovány informace. Délka těchto intervencí je dle potřeby. Nejčastější témata jsou:

  • Zaslání potvrzení na ÚP i příslušné odbory městských úřadů o účasti v doléčovacím programu, převedení kontaktního místa na ÚP v Olomouci.
  • Žádosti o splátkové kalendáře v případě dluhů (zdravotní pojišťovny, soudy, OSSZ).
  • Kontaktování probační a mediační služby (u klientů s nařízenými tresty OPP, probíhajícím soudním řízením apod.).
  • Předávání kontaktů na praktického lékaře a jiné specialisty.

Volnočasové aktivity:

Socioterapeutické skupiny:

Cílem skupin je vést klienty k aktivnímu trávení volného času a zapojení do přípravy programu. Skupiny mají sloužit klientům k získání přehledu, jak a kde se dá „zdravě" trávit volný čas v Olomouci. Klientům půjčujeme také sportovní potřeby.

Vzdělávání, rekvalifikace:

Terapeuti a sociální pracovnice pomáhají klientům s volbou akreditovaného rekvalifikačního kurzu, programů dálkového maturitního studia nebo jiného vzdělávání. Pomoc poskytují i při jednání s ÚP ohledně možnosti financování rekvalifikačního kurzu.

Internet a počítače:

Klienti mají přístup na počítače s připojením na internet. Terapeuti klienty vedou k tomu, aby této možnosti využili k získání alespoň základní počítačové a internetové gramotnosti.