Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro ZŠ

Všeobecná primární prevence

Prožitkové programy všeobecné primární prevence jsou určené běžným třídním kolektivům, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč. Z hlediska včasnosti a všeobecnosti odpovídají požadavkům Minimálně preventivního programu podle odborných doporučení a platné legislativy. Na programech pro 1. stupeň ZŠ vyžadujeme účast třídního učitele, na programech pro 2. stupeň ZŠ se třídní učitel  účastní pouze na základě předchozí domluvy.

Všeobecná primární prevence pro 1. – 5. třídy

Délka programů pro 1 stupeň 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, třídní učitel se účastní programu.
 
Aktovka plná her 1 (pro 1. třídy)
Cílem programu je podpora nově vznikajícího kolektivu, snadnější zapojení mezi děti, posílení při vytváření společného ducha třídy.

Aktovka plná her 2 (pro 2. třídy)
Program má obdobné cíle jako v 1. třídě. V rámci programu se zaměřujeme na podporu třídního kolektivu a budování koheze za pomocí hry. Absolvování předchozího programu není podmínkou.

Kamarád  (pro 3. třídy)
Cílem programu je rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného hodnocení každého žáka,  eliminace posměchu na základě odlišností a posílení sebevědomí.

Kájův zdravý den
(pro 4. třídy)
Program je zaměřený na předání základních informací o zdravém životním stylu hravou formou, podporu dobrých vztahů ve třídě a na spolupráci žáků v menších skupinách. Program je koncipován herně – v rovině pozitivně prožitkové a je také zaměřen na spolupráci žáků v menších skupinách.

Vím, co cítím? (pro 3. – 4. třídy)
Stěžejním tématem programu je představení dětem mladšího školního věku základní emoce, se kterými se svém životě běžně potkávají, prohloubení schopností tyto emoce rozpoznávat, pochopit a naučit se s nimi zacházet. Program je koncipován herně se zaměřením na pozitivní prožitek.

On-line Karkulka  (pro 3. – 5. třídy)
Program žáky seznamuje se základními pravidly bezpečného pohybu na internetu. Pomocí příběhu přibližujeme žákům potřebu ochrany vlastního soukromí a identity. Taktéž se zaměřujeme na postup řešení a možnosti, kam se obrátit v případě, že je žák svědkem nebo obětí kyberšikany.

 

Všeobecná primární prevence pro 6. – 9. třídy

Délka programu pro druhý stupeň ZŠ je 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele na základě domluvy.

Naše třída – naše parta (pro 6. třídy)

Žákům šestých tříd nabízíme program na podporu vrstevnických vztahů, kooperaci ve třídě a uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v životě.

Můj život v mých rukou (pro 7. třídy)

Program napomáhá žákům porozumět problematice rozhodování se v náročných situacích, pracuje s nácvikem asertivity a s pojmy tolerance, xenofobie a rasismus v běžném životě. Dále do této lekce patří téma mediální gramotnosti a vlivu médií na naše životy.

Zachycen v sociální síti (pro 7. třídy)

Program je zaměřený na bezpečnou práci s internetem, především sociálními sítěmi. Díky sebezkušenostním technikám si budou žáci moci vyzkoušet práci na počítači v bezpečném prostředí. V programu se zaměřujeme na šikanu a kyberšikanu, jak jí předcházet a co dělat v případě, že se týká samotného žáka či jeho kamarádů.

Já a moje jedinečnost (pro 8. třídy)

Během tohoto programu mohou žáci přemýšlet o své identitě a zařazení do vrstevnické skupiny. Rozvíjíme debaty o subkultuře a skupinách, s níž se ztotožňují, o dospívání a sexualitě. Zároveň se věnujeme tématu plánování budoucnosti, jako je výběr povolání a školy. 

 

Závislost jako ne-moc (pro 9. třídy)

Program je určený pouze pro skupiny žáků, které nejsou zasaženy problematikou zneužívání návykových látek. Jedná se o obecnou debatu o závislosti a jejím vlivu na život jedince i jeho okolí.


 
Programy selektivní prevence pro ZŠ

Délka 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy.    

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v nichž se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

 • Vztahová témata
 • Špatné třídní klima
 • Xenofobie a rasismus
 • Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana
 • Bezpečný pohyb na internetu – kybertémata
 • Vztahy a sexualita
 • Závislostní chování
 • Netolismus
 • Patologické hráčství
 • Drogová prevence
 • Extrémní a rizikové sporty


Intenzivní návazné bloky selektivních programů

Nabízíme školám intenzivní návazné bloky selektivních programů, které lze modifikovat pro danou skupinu, případně dojednat návazný blok na klíč.
Délka 4x 120 min, cena 6.000,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy

1.téma – Práce se vztahy, sociální klima třídy
2.téma – Preventivní protidrogový program - "Drogy-mýty-fakta"
3.téma – Prevence šikany, kyberšikany, minimalizace rizik virtuálního světa
4.téma – Intenzivní návazný program pro žáky 1. stupně základní školy

 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy