Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro ZŠ

Všeobecná primární prevence pro 1. – 6. třídy ZŠ

 

Prožitkové programy všeobecné prevence jsou určené běžným třídním kolektivům, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč. Z hlediska včasnosti a všeobecnosti odpovídají požadavkům Minimálně preventivního programu podle odborných doporučení a platné legislativy. Na těchto programech požadujeme účast třídního učitele.

 

Délka programů pro 1 stupeň 120 min., cena 1.000,- Kč, 2 lektoři, třídní učitel se účastní programu

 

Aktovka plná her 1 (pro 1. třídy)

Cílem je podpora nově vznikajícího kolektivu, snadnější zapojení mezi děti, posílení při vytváření společného ducha třídy.

 

Aktovka plná her  2 (pro 2. třídy)

Program má stejné cíle jako v 1. třídě, absolvování předchozího programu není podmínkou.

 

Kamarád  (pro 3. třídy)

Cílem programu je rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného hodnocení každého žáka,  eliminace posměchu na základě odlišností a posílení sebevědomí.

 

Lidské tělo, co mu škodí (pro 4. třídy)

V programu podporujeme dobrý vztah ke svému tělu a zdravému prostředí. Vedeme děti k uvědomování si spojitosti mezi fyzickým a duševním zdravím zdravému prostředí.

 

On-line Karkulka  (pro 3. – 5. třídy)

Program žáky seznamuje se základními pravidly bezpečného pohybu na internetu, s pomocí příběhu vysvětluje potřebu ochrany vlastního soukromí a radí, jak postupovat v případě kyberšikany.

 

Délka programu pro 2. stupeň 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele na základě domluvy

 

Naše třída – naše parta  (pro 6. třídy)

Žákům šestých tříd nabízíme program na podporu vrstevnických vztahů, kooperaci ve třídě a uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v životě.

 

Další ročníky dle domluvy.

 

Programy selektivní prevence pro ZŠ

Délka 2,5 hod., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy

        

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

 

Špatné třídní klima

Šikana

Kyberšikana

Bezpečný pohyb na internetu                            

Patologické hráčství

Rasismus a xenofobie

Drogová prevence

Vztahy a sexualita

Mediální gramotnost

Subkultury a identita

 

 

Dále nabízíme intenzivní návazné bloky selektivních programů, které lze modifikovat pro danou skupinu, případně dojednat návazný blok na klíč.

 

Délka 4x 120 min, cena 6.000,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy

 

1.téma – Práce se vztahy, sociální klima třídy

2.téma – Preventivní protidrogový program

3.téma – Prevence šikany, kyberšikany, minimalizace rizik virtuálního světa

4.téma – Intenzivní návazný program pro žáky 1. stupně základní školy