Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro ZŠ

Všeobecná primární prevence pro 1. – 6. třídy ZŠ

Prožitkové programy všeobecné prevence jsou určené běžným třídním kolektivům, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč. Z hlediska včasnosti a všeobecnosti odpovídají požadavkům Minimálně preventivního programu podle odborných doporučení a platné legislativy. Na těchto programech požadujeme účast třídního učitele.

Délka programů pro 1 stupeň 120 min., cena 1.000,- Kč, 2 lektoři, třídní učitel se účastní programu.
 
Aktovka plná her 1 (pro 1. třídy)
Cílem je podpora nově vznikajícího kolektivu, snadnější zapojení mezi děti, posílení při vytváření společného ducha třídy.

Aktovka plná her 2 (pro 2. třídy)
Program má stejné cíle jako v 1. třídě, absolvování předchozího programu není podmínkou.

Kamarád  (pro 3. třídy)
Cílem programu je rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného hodnocení každého žáka,  eliminace posměchu na základě odlišností a posílení sebevědomí.

Lidské tělo, co mu škodí (pro 4. třídy)
V programu podporujeme dobrý vztah ke svému tělu a zdravému prostředí. Vedeme děti k uvědomování si spojitosti mezi fyzickým a duševním zdravím zdravému prostředí.

On-line Karkulka  (pro 3. – 5. třídy)
Program žáky seznamuje se základními pravidly bezpečného pohybu na internetu, s pomocí příběhu vysvětluje potřebu ochrany vlastního soukromí a radí, jak postupovat v případě kyberšikany.
Délka programu pro 2. stupeň 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele na základě domluvy

Naše třída – naše parta  (pro 6. třídy)
Žákům šestých tříd nabízíme program na podporu vrstevnických vztahů, kooperaci ve třídě a uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v životě.
 

Další ročníky dle domluvy. 


Programy selektivní prevence pro ZŠ

Délka 2,5 hod., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy    

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

  • Špatné třídní klima
  • Šikana
  • Kyberšikana
  • Bezpečný pohyb na internetu                            
  • Patologické hráčství
  • Rasismus a xenofobie
  • Drogová prevence
  • Vztahy a sexualita
  • Mediální gramotnost
  • Subkultury a identita


Intenzivní návazné bloky selektivních programů
Nabízíme školám intenzivní návazné bloky selektivních programů, které lze modifikovat pro danou skupinu, případně dojednat návazný blok na klíč.
Délka 4x 120 min, cena 6.000,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy

1.téma – Práce se vztahy, sociální klima třídy
2.téma – Preventivní protidrogový program
3.téma – Prevence šikany, kyberšikany, minimalizace rizik virtuálního světa
4.téma – Intenzivní návazný program pro žáky 1. stupně základní školy

 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy