Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Rodinné centrum

Výchovná témata


Rodiče

S čím se na nás můžete obrátit

 • s těžkostmi při zvládání rodičovské a pěstounské péče
 • s obtížemi v komunikaci s úřady, školou a jinými institucemi

Například:

 • Nerozumíte si se svým dítětem?
 • Vaše dítě má špatný prospěch?
 • Jste v evidenci OSPOD?
 • Má vaše dítě problémy ve škole?
 • Máte dítě s poruchami chování?

Co nabízíme rodičům


Poradenství

S rodičem se bavíme o aktuální rodinné situaci, o tom, co se daří, co by chtělo zlepšit. Cílem poradenství pro rodiče je poskytnout žádanou informaci či nabídku pro řešení problémů, odbornou podporu, která vede ke zvýšení schopnosti postarat se lépe o své záležitosti, zorientovat se ve společnosti a lépe vycházet se svými dětmi.

Dále při „poradenství“ terapeuticky vedeme rodiče ke změně jejich vlastního chování, myšlení a prožívání.

Možné jsou i společné schůzky s dítětem, případně s dalšími rodinnými příslušníky, kde mohou být přítomni 2 pracovníci.

Nejčastěji řešíme:

 • Porozumění příčinám a projevům rizikového a problémového chování vlastního dítěte,
 • komunikační problémy v rodině,
 • výukové a výchovné potíže,
 • náročné životní situace.

Case management

Case management vnímáme jako koordinovanou spolupráci s více institucemi pro konkrétního klienta, který se jednání účastní.
 
Nejčastěji takové společné jednání probíhá ve škole, na OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí), v Pedagogicko psychologické poradně či další sociální službě a organizaci.

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.


Zprostředkování další pomoci

Pokud zjistíte, že potřebujete nějakou další odbornou pomoc (právní, dluhovou, bytovou, ...), předáme Vám kontakt na pracovníky v dané organizaci.

Také je možné, abychom s vaším předchozím souhlasem sami jednali s pracovníkem v jiné organizaci a zjistili pro vás potřebné informace.


Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny realizujeme dle zájmu klientů. Na skupinu je minimální počet účastníků 3. Termín následně domlouváme přímo se zájemci o skupinu.

Při rodičovských skupinách probíráme vždy konkrétní téma (např. komunikace s dospívajícím, jak je to s tresty a odměnami atd.), o které má skupina zájem a je pro ni důležité. Rodiče sdílí své zkušenosti, starosti i radosti, co se jim v jejich rodině osvědčilo.

Děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem
 • když jsou děti odmítané, neprůbojné
 • s malou přizpůsobivostí
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou a sebehodnocením
 • když jsou děti ohrožené nevhodnou vrstevnickou skupinou
 • s problémy chování
 • s problémy učení

S čím Vám naopak nepomůžeme?

 • Děti s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom).
 • Děti s mentálním postižení
 • Děti se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.)
 • Děti s DMO (dětská mozková obrna).

Jak pracujeme s dětmi?

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dítěti k získání náhledu na jeho problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá každý čtvrtek během školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6 – 11 let a na skupinu starších 12 – 15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Mladší skupina se setkává v časech 14:45 - 16:45

Starší skupina se setkává v časech 17:00 – 19:00


Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.


Pět P = „Velký kamarád“

V programu Pět P (Přátelství, Prevence, Podpora, Pomoc a Péče) najdeme pro dítě vhodného dobrovolníka a spolu budou týdně 2 hodiny trávit svůj volný čas. Obsahem těchto setkání může být například kreslení, hraní společenských her, povídání, sportování, chození po městě či téměř cokoliv dalšího, co si bude daná dvojice přát.

Dobrovolníci pracují pod dohledem koordinátora dobrovolníků, garanta rodiny a supervizora.


Doučování

Doučování (pracovní název Doučování, oficiálně Podpora rodině při vzdělávacích potřebách) probíhá hodinu jednou týdně, s dítětem se doučuje dobrovolník. Je možné se zaměřit na doučení zameškané nebo nepochopené látky, na pomoc s domácími úkoly, které dítě nemůže udělat doma s rodiči. To, co se při doučování bude dít, vychází z aktuálních potřeb dítěte. Pokud má dítě specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie), s tím také můžeme pomoci.

Když jsou školní prázdniny (nejen velké), tak programy Pět P, Doučování a Klub nejsou.


Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.