Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pomoc ve výchově a vzdělávání

Pro rodiče

S čím se na nás můžete obrátit

 • s těžkostmi při zvládání rodičovské a pěstounské péče
 • s obtížemi v komunikaci s úřady, školou a jinými institucemi

Například:

 • Nerozumíte si se svým dítětem?
 • Vaše dítě má špatný prospěch?
 • Jste v evidenci OSPOD?
 • Má vaše dítě problémy ve škole?
 • Máte dítě s poruchami chování?

Kde spolu můžeme na Vašich tématech pracovat, když se tak domluvíme?

 • V našich prostorech Rodinného centra,
 • u Vás doma,
 • ve škole,
 • v jiném pro Vás přirozeném prostředí.

Co nabízíme rodičům


Poradenství

S rodičem se bavíme o aktuální rodinné situaci, o tom, co se daří, co by chtělo zlepšit. Cílem poradenství pro rodiče je poskytnout žádanou informaci či nabídku pro řešení problémů, odbornou podporu, která vede ke zvýšení schopnosti postarat se lépe o své záležitosti, zorientovat se ve společnosti a lépe vycházet se svými dětmi.

Dále při „poradenství“ terapeuticky vedeme rodiče ke změně jejich vlastního chování, myšlení a prožívání.

Možné jsou i společné schůzky s dítětem, případně s dalšími rodinnými příslušníky, kde mohou být přítomni 2 pracovníci.

Nejčastěji řešíme:

 • Porozumění příčinám a projevům rizikového a problémového chování vlastního dítěte,
 • komunikační problémy v rodině,
 • výukové a výchovné potíže,
 • náročné životní situace.

Case management

Case management vnímáme jako koordinovanou spolupráci s více institucemi pro konkrétního klienta, který se jednání účastní.
 
Nejčastěji takové společné jednání probíhá ve škole, na OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí), v Pedagogicko psychologické poradně či další sociální službě a organizaci.

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.


Zprostředkování další pomoci

Pokud zjistíte, že potřebujete nějakou další odbornou pomoc (právní, dluhovou, bytovou, ...), předáme Vám kontakt na pracovníky v dané organizaci.

Také je možné, abychom s vaším předchozím souhlasem sami jednali s pracovníkem v jiné organizaci a zjistili pro vás potřebné informace.


Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny realizujeme dle zájmu klientů. Na skupinu je minimální počet účastníků 3. Termín následně domlouváme přímo se zájemci o skupinu.

Při rodičovských skupinách probíráme vždy konkrétní téma (např. komunikace s dospívajícím, jak je to s tresty a odměnami atd.), o které má skupina zájem a je pro ni důležité. Rodiče sdílí své zkušenosti, starosti i radosti, co se jim v jejich rodině osvědčilo.

Pro děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem
 • když jsou děti odmítané, neprůbojné
 • s malou přizpůsobivostí
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou a sebehodnocením
 • když jsou děti ohrožené nevhodnou vrstevnickou skupinou
 • s problémy chování
 • s problémy učení

S čím Vám naopak nepomůžeme?

 • Děti s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom).
 • Děti s mentálním postižení
 • Děti se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.)
 • Děti s DMO (dětská mozková obrna).
Prosíme, obraťe se na naše partnerské organizace, které se těmito tématy zabývají a dokáží vám pomoci.

 

Jak pracujeme s dětmi?

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dítěti k získání náhledu na jeho problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá 1x týdně v průběhu školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6 – 11 let a na skupinu starších 12 – 15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Probíhají pravidelné schůzky (cca 1x 2-3 měsíce) vedoucích Klubu, rodiče a dítěte, kde se bavíme o tom, jak se dítěti daří pracovat na jeho zakázce a také na tom, co dalšího v tomto tématu může udělat každý z přítomných členů.

 

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.

 

Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.