Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Speciální studium pro prevenci sociálně patologických jevů „250“ 2019-20

Anotace studia


Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Zároveň jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.
V našem podání klademe důraz hlavně na praktické části. Obsah výuky je minimálně z 50% praktický.

Podmínky k přijetí:
Zaslání přihlášky, životopisu a úředně ověřené kopie diplomu (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.)
na adresu organizace paní Rodryčové

Maximální počet je 20 účastníků.

Studium je koncipováno jako dvouleté, v rozsahu 264 hodin.

Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

P-centrum vychází ze zkušeností již tří zrealizovaných kurzů tohoto typu – vždy pod akreditací MŠMT a v minulých letech také jako součást pilotního projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Naším cílem je kvalitní studium, které dokáže účastníkům nabídnout nejen podrobné teoretické podklady, ale také možnost praktických nácviků, modelových situací, rozbor, diskuze a sdílení nad případy z jejich vlastní praxe, možnost vyzkoušet si aktivity a práci v bezpečném prostředí skupiny a odborné stáže a náslechy.
 
Průběh studia:

Forma studia
kombinovaná, v semestrálních cyklech
Období únor 2017 - prosinec 2018


Rozsah výuky
264 hodin
zahrnuje teorii, praxi a stáže

Místo a dny konání
P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9 Olomouc
dvě setkání měsíčně (mimo termíny velkých prázdnin) jedno úterý a jedna sobota v každém měsíci a tři vícedenní setkání mimo Olomouc (pátek-neděle)

Zakončení studia
obhajoba závěrečné odborné práce
praktická zkouška
teoretická ústní zkouška před komisí

Cena studia: 4.000,- Kč za semestr

Tematický obsah studia:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Rizikové chování žáků
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
X. Vybraná témata psychologie (ps.osobnosti, vývojová ps., sociální ps.) a vývojová patopsychologie dětí

Termíny studia pro školní metodiky prevence „250“ pro rok 2018

Kurz již probíhá, na tento kurz se nyní nelze přihlásit.
čas vždy úterky 8:00-16:00 a soboty 9:00-17:00 

3. semestr
6. 2.
24. 2.
6. 3.
24. 3.

3.4.

21. 4.
5. 5.
22. 5.
9. 6.

út
so
út
so

út

so
so
út
so

   4. semestr
  11. 9.
  22. 9.
  9. 10.
  20. 10.
  6. 11.
  23. - 25. 11.

út
so
út
so
út
pá - ne