Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Specializované studium pro školní metodiky prevence – „250“ 2019-21

Milí přihlášení i budoucí studenti studia pro školní metodiky prevence „250“,

ráda bych vás  informovala o situaci, která se týká reálného započetí vaše studia „250“ v roce 2019.

Po více jak deseti letech soustavné realizace tohoto akreditovaného studia v P-centru, spolek v Olomouci, jsme se setkali historicky poprvé s tím, že pro následující rok 2019 nemůžeme žádat o finanční podporu studia ze státního rozpočtu MŠMT ČR. Tímto omezením se dostáváme do velmi náročné situace, která přímo ovlivní další realizaci studia, protože školné, které je vybíráno od vás studentů, je jen procentuálním podílem skutečných nákladů na realizaci studia.

V tuto chvíli vynakládáme veškeré naše úsilí, abychom sehnali nový finanční zdroj, který pokryje náklady na realizaci. Tato situace je pro nás velmi nepříznivá, přesto naši snahu nevzdáváme a v současné době vedeme vyjednávání na několika úrovních, abychom odvrátili úplné ukončení poskytování tohoto vzdělávacího programu. Naše studium stále pokládáme za potřebné a z kvalitativního hlediska za výborně nastavené pro vaši praxi.

Nyní s jistotou víme, že realizace nezačne v únoru 2019, tak jak jsme plánovali.

Přihlášky nadále přijímáme. Již zaslané závazné přihlášky dál vedeme a o nástupu do studia vás budeme dále informovat. Předpokladem je, že nejpozději zahájíme v září 2019. Může ovšem nastat i ta varianta, že se nepodaří vyjednat náhradní zdroj pro financování studia, a potom bychom museli přistoupit k nejhoršímu scénáři, že studium bude z výše zmíněných důvodů zrušeno úplně. V případě optimistické varianty řešení této situace se může stát, že zahájíme v průběhu 2. pololetí školního roku 2018-19.

Chci vás ubezpečit, že vynakládáme veškerou sílu našeho týmu na to, aby se podařilo studium udržet při životě.

Omlouvám se jménem P-centra, spolek za tuto komplikaci, kterou nejsme ze svého postu neziskové organizace schopni ovlivnit jinak, než že se „jednoduše“ pokusíme sehnat peníze jinde.

Budu Vás pravidelně informovat o změnách a skutečnostech v našem vyjednávání. Případné dotazy směřujte prosím na mě.

S upřímnou omluvou Markéta Rodryčová,
vedoucí Centra primární prevence

 

I když si nejsme jisti tím, že vzdělávací program otevřeme, nabízíme možnost přihlásit se ke studiu.

Přihláška ke studiu zde


 

Bývalí i součaní studení  "250" o svých zkušenostech se studiem u nás v P-centru řekli:

"Byla jsem účastnicí běhu 250 (km) 2014 – 2016. Ne od začátku (rodinné problémy), možná i proto jsem vstupovala poprvé do budovy P-centra v Lafayettově ulici v Olomouci s obavami (jsem od přírody bázlivý člověk). Všechna tréma a tíseň mě však brzy opustily. Přivítaly mě dvě (podle mě) mladé holky a představily se jako vedoucí kurzu. Můj šálek čaje. Byly moc fajn. Ale nejen ony. Sešla se nás skvělá parta lidí z různých koutů republiky (Kraje Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický), která si bezvadně rozuměla, vzájemně pomáhala, ale taky se dobře bavila. Vlastní kurz byl pro mě ve všech směrech přínosem. Do funkce školního metodika prevence jsem nastoupila jako „tabula rasa“ – vůbec jsem netušila, co to obnáší. Nikdo ve škole mi nepředal žádné zkušenosti, snad nějaké materiály a minimální preventivní program asi na 5 stranách, kterému jsem nerozuměla. Tak nějak jsem se v tom plácala asi 2 roky, až jsem přemluvila vedení školy a to dalo souhlas ke studiu 250. Začala jsem krůček po krůčku rozkrývat taje prevence rizikového chování, o co vlastně „go“ a „jak na to“. Nejen, že jsem si mnohé zopakovala, ale hodně nového jsem se naučila. Nedovedu si představit, že bych i nadále byla na pozici ŠMP bez „Dvěstěpadesátky“. Určitě do toho jděte." Míla

"Studium '250' v P-centru Olomouc pro mě byla pohodová a obohacující zkušenost. Nešlo jen o teorii a biflování již mnohokrát opakovaného, ale o praktické rady a postupy, které mi pomohly lépe se připravit na práci metodika prevence. Sezení probíhala v příjemném prostředí, ve kterém jsme se nikdy nebáli otevřít a sdílet. Lidský přístup a pozitivní energie lektorů nás účastníky sblížily natolik, že jsme jako skupina fungovali doslova jako 'jeden muž'. To je pro mě ukázka toho, jak dobře může fungovat kolektiv, třída či pedagogický sbor." Hanka

"Studium 250 bylo pro mne velice inspirující. Načerpala jsem zde spoustu informaci, které denně využívám při svém povolaní. A hlavně jsem během studia poznala spoustu lidiček, kteří mne něčím obohatili. Vřele doporučuji všem učitelům." Lenka

"Protože funkci metodika ve škole ještě nevykonávám, je pro mě řada informací nová a ty informace, které pro mě úplně neznámé nejsou, aspoň průběžně osvěžuji a doplňuji. Výborné jsou všechny praktické ukázky i stáže - umožňuje mi to nahlédnout na problematiku z jiného úhlu a rozšiřuje mi to obzory. Studium je prostě príma - směřuje nás na specializaci metodiků, máme dostatečné teoretické i praktické základy a bylo a je pro nás maximálně přínosné." Monika

"Ahoj Markéto, snad tě potěší zpráva, že jsem obdržela pozvání na ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje. Je to z velké části právě zásluha studia, které jsem absolvovala u Vás v P-centru, kde jsem měla možnost konečně získat odborné znalosti, ale hlavně dovednosti, které mi pomáhají při sestavování preventivního plánu školy, realizaci preventivních aktivit a řešení problémových situací souvisejících s výskytem rizikového chování. Zpětně znovu oceňuji vaši vstřícnost a nasazení, se kterým děláte svou práci. Často si vzpomenu na cesty do Olomouce, na které jsem se těšila. Vytvořili jste příjemné prostředí, díky hernímu semináři hned v úvodu také dobrou partu lidí, kteří si vzájemně předali spoustu rad a tipů pro práci, nebo se jen tak pobavili. Mnoho věcí mám stále v živé paměti, ani se mi nezdá, že už je to rok a půl, co jsme skončili. Až je mi to líto.
S pozdravem, Silvie"

 

Anotace studia

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Zároveň jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

V našem podání klademe důraz hlavně na praktické části. Obsah výuky je minimálně z 50% praktický.

Podmínky k přijetí:
Zaslání přihlášky, životopisu a úředně ověřené kopie diplomu (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.)
na adresu organizace paní Rodryčové

Maximální počet je 20 účastníků.

Studium je koncipováno jako dvouleté, v rozsahu 264 hodin.

Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

P-centrum vychází ze zkušeností již pěti zrealizovaných kurzů tohoto typu – vždy pod akreditací MŠMT a v minulých letech také jako součást pilotního projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Naším cílem je kvalitní studium, které dokáže účastníkům nabídnout nejen podrobné teoretické podklady, ale také možnost praktických nácviků, modelových situací, rozbor, diskuze a sdílení nad případy z jejich vlastní praxe, možnost vyzkoušet si aktivity a práci v bezpečném prostředí skupiny a odborné stáže a náslechy.
 
Průběh studia:

Forma studia
kombinovaná, v semestrálních cyklech

Rozsah výuky
264 hodin
zahrnuje teorii, praxi a stáže

Místo a dny konání
P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9 Olomouc
dvě setkání měsíčně (mimo termíny velkých prázdnin) jedno úterý a jedna sobota v každém měsíci a tři vícedenní setkání mimo Olomouc (pátek-neděle)

Zakončení studia
obhajoba závěrečné odborné práce
praktická zkouška
teoretická ústní zkouška před komisí

Cena studia: zatím neurčeno Předběžný odhad zhruba 5000,- Kč

Tematický obsah studia:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Rizikové chování žáků
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
X. Vybraná témata psychologie (ps.osobnosti, vývojová ps., sociální ps.) a vývojová patopsychologie dětí