Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

 

 

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Zároveň jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

Studium má mít dle zákona 250 výukových hodin. V našem případě je počet plánovaných hodin překročen o 19 hodin, tedy obsahuje 269 výukových hodin. Je to ovlivněno především potřebou nevynechat žádné ucelené téma vztahující se k primární prevenci a potřebou dostát dostatečnému počtu sebezkušenosti v souladu s Čtyřúrovňovým modelem vzdělávání v primární prevenci ve školství (2012).

V našem podání je studium koncipováno takto:

  • Teoretické části 100hodin.
  • Praktické části 100 hodin. (Součástí toho jsou i stáže v oblasti primární prevence 16 hodin).
  • Sebezkušenostní část 50 hodin, jeden blok je výjezdní, koná se mimo P-centrum, cílem toho je oddělit studenty od běžné reality a dosáhnout tak co největší možné soustředěnosti na procesní blok.
  • V hodinové dotaci studia není započítáno samostudium, napsání závěrečné práce a ústní závěrečná zkouška.

Maximální počet je 20 účastníků.

Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

P-centrum vychází ze zkušeností z dlouholeté tradice pořádání tohoto akreditovaného vzdělávacího programu zrealizovaných kurzů tohoto typu – vždy pod akreditací MŠMT a v minulých letech také jako součást pilotního projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Držitelem akreditace vzdělávací instituce jsme od roku 2003.

Naším cílem je kvalitní studium, které dokáže účastníkům nabídnout nejen podrobné teoretické podklady, ale také možnost praktických nácviků, modelových situací, rozbor, diskuze a sdílení nad případy z jejich vlastní praxe, možnost sebezkušenosti, vyzkoušení si aktivity a práci v bezpečném prostředí skupiny, dále odborné stáže a náslechy.
 
Forma studia
Kombinovaná, ve třech semestrálních cyklech, minimální povinná účast 85% z celkového počtu hodin.

Rozsah výuky
250 hodin
zahrnuje teorii, praxi, sebezkušenost a stáže

Místo konání
P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9 Olomouc

Zakončení studia
obhajoba závěrečné odborné práce
praktická zkouška
teoretická ústní zkouška před komisí


Tematický obsah studia:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Rizikové chování žáků
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
X. Vybraná témata psychologie (ps.osobnosti, vývojová ps., sociální ps.) a vývojová patopsychologie dětí