Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

O nás

Centrum primární prevence

Jsme odborným centrem, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence třídním kolektivům základních a středních škol, jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům převážně v Olomouckém kraji.
Také jsme vzdělávací institucí realizující kurzy a vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a preventisty s akreditací MŠMT.

Jsme jedním z hlavních poskytovatelů certifikovaných programů dlouhodobé komplexní primární prevence nejen v Olomouckém kraji. Z hlediska rozsahu poskytovaných služeb a dlouhodobé tradice fungování centra se řadíme mezi jedny z hlavních poskytovatelů primární prevence nejen v Olomouckém kraji. 

Pracujeme v oblasti všeobecné, selektivní i indikované prevence. Historie našeho centra sahá až do roku 2002. Jako certifikovaná služba s akreditací vzdělávací instituce se profilujeme od roku 2004.

V roce 2014 jsme se stali držitelem certifikátů odborné způsobilosti poskytovatelů programů všeobecné a selektivní PP, dle současných standardů MŠMT 2012. Certifikát pro indikovanou prevenci jsme získali v roce 2016. Jsme členem sekce A. N. O. sekce pro primární prevenci.  

Naše programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Naše poslání

Naším posláním je nabídnout kvalitní a odbornou službu pro školy, jejich žáky a rodiče. Toto poslání naplňujeme skrze realizaci programů všeobecné, selektivní a indikované prevence.
V přímé návaznosti na prožitkové programy se CPP věnuje poradenství dětem, pedagogům i rodičům – individuálnímu i krizovému poradenství.
Dále se CPP zaměřuje na vzdělávání a realizuje řadu kurzů a vzdělávacích programů pro pedagogy a preventisty v rámci primární prevence, včetně 250 hodinového Specializovaného studia pro prevenci sociálně patologických jevů.

Naše cíle

Prostřednictvím preventivních programů chceme připravovat děti a mládež pro svět, ve kterém se stal fenomén drog a jiných nebezpečí jeho neoddělitelnou součástí. Klienty vedeme k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém a osvojili si zodpovědný postoj k vlastnímu životu. Zároveň klademe důraz na kritické myšlení.

V rámci programů podporujeme zdravý životní styl klientů, zdravé klima třídních kolektivů a orientujeme se na minimalizaci výskytu rizikového chování, a na práci s žáky, u kterých již rizikové chování nastalo – ve všech programech klademe důraz na prevenci užívání alkoholu a tabáku. Na klienty preventivních programů se snažíme působit s ohledem na aktuální situaci v místě jejich bydliště, tj. Olomouc a blízké okolí, ale také v kontextu stávajících nadregionálních trendů.

Hlavním cílem vzdělávacích aktivit je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s tendencemi k rizikovému chování. Připravujeme školní metodiky prevence a pedagogy takovým způsobem, aby sami dokázali vyhledat žáky se sklony k rizikovému chování a doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence. Také se zaměřujeme na spolupráci pedagogů se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Nabízíme školám preventivní servis pro rodiče a snažíme se vést pedagogické pracovníky v dobré komunikaci a spolupráci s rodiči.

Cílové skupiny

Primární cílová skupina   

 • Mladší školní věk (6-12 let).
 • Starší školní věk (12-15 let).
 • Mládež (15-18 let).
 • Mladí dospělí (18 -26 let)

Sekundární cílová skupina 

 • Dospělá populace - pedagogičtí pracovníci a rodiče (zákonní zástupci) 
 • Studenti VŠ

Nabízené služby

 • Programy všeobecné, selektivní primární prevence  - formou jednorázovou i návaznou
 • Intervenční programy
 • Adaptační pobyty pro spolupracující školy
 • Individuální poradenství
 • Poradenský servis
 • Vzdělávací programy pro pedagogy a preventisty

 Etický kodex a práva klientů ke stažení zde