Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

Co nabízíme

Individuální terapie

Individuální konzultace má klient se svým terapeutem nejčastěji jednou týdně v délce 50 minut. Po vzájemné dohodě je možné zvolit i jinou frekvenci setkávání (1x za dva týdny či déle). Cíle takového setkávání mohou být různé a klienti si je zpravidla stanovují sami a na základě dohody s daným terapeutem. Pro některé to může být zahájení nebo udržení abstinence, pro jiné zase jen získání vlastní kontroly svých pohnutek k nadužívání nebo zneužívání jakýchkoli návykových prostředků, ať už se jedná o látky nebo činnosti. Někteří klienti si mohou jako cíl stanovit přípravu a nástup do pobytové nebo ústavní léčby. Smyslem individuální terapie je jednak pozitivní přístup k motivaci cestou nalézání vlastních zdrojů zvládat nejen aktuální potíže, ale i jejich předcházení v budoucnosti, stejně tak pomoc vypořádat se se svou minulostí a příčinami těchto potíží.

Skupinová terapie

Realizujeme uzavřené i otevřené terapeutické skupiny pro klienty ve věku od 18 let, kteří se rozhodli abstinovat. Uzavřenou skupinu otevíráme zpravidla dvakrát v roce (na jaře a na podzim) dle aktuálního zájmu klientů. Účastníky vybíráme doporučením terapeuta na základě individuální domluvy s klientem. Tato skupina probíhá jednou za dva týdny pod vedením dvou zkušených terapeutů a zpravidla trvá 90 minut. V případě většího zájmu realizujeme také otevřenou skupinu, např. během letních prázdnin, kterou vedou střídavě naši terapeuti samostatně. Taková skupina pak probíhá každý týden v délce 60 minut. Otevřené skupiny se mohou účastnit i nový klienti, kteří ještě nemají přiděleného individuálního terapeuta. Podmínkou je vstupní pohovor s pracovníkem poradny.

Rodinné poradenství

Je poskytováno rodinám, které se potýkají s nějakou formou návykového chování jednoho nebo více členů rodiny, a sami nás vyhledají. V takových případech je důležitá dobrovolnost a souhlas všech zúčastněných. Tato sezení provádí dvojice terapeutů (pokud to provozní podmínky dovolí), hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití. Pokud se podaří stanovit společné cíle, dále se pracuje na jejich naplnění. Délka takových setkání může být hodina, případně po předchozí domluvě i 90 minut.

Párová terapie

Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho partnerovi. Probíhá mapování cílů každého z partnerů, zviditelňují rozdíly v těchto cílech. Probíhá edukace o návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které ne/podporují rizikové chování. Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití.

Sociální práce

Cílem je poradenství a podpora klienta při řešení otázek spojených s nepříznivou sociální situací – poradenství v oblasti sociálních dávek, finančního plánování, řešení dluhů, hledání zaměstnání, dále také zprostředkování informací, případně kontaktů na další instituce. Sociální práci poskytuje pracovník poradny, který má vzdělání pracovníka v sociálních službách nebo je sociálním pracovníkem. Pracovníci, kteří nesplňují tento požadavek, poskytují základní sociální poradenství nebo zprostředkovávají  kontakt na kolegu, který sociální práci vykonává a nebo rovnou motivují ke spolupráci s jinými pracovišti a předávají kontakt na další odbornou pomoc.

Pomoc v krizi

Cílem takové pomoci je stabilizace, snížení nebezpečí, uklidnění a plánování dalších kroků, které vedou z krize. Krizovou intervenci provádějí terapeuti s výcvikem v krizové intervenci. Může mít podobu osobního nebo telefonického kontaktu.

Klienti mohou jednotlivé formy kombinovat, např. využívat individuální terapii, současně skupinovou, případně i sociální práci apod. Pokud naše odbornost nebo kapacita na některé případy nestačí, poskytujeme kontakty na další specializovaná zařízení.