P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Dokážu to?

Can I do it?

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Dokážu to? CZ.1.04/5.1.01/12.00005
http://www.esfcr.cz – Realizované projekty – OP LZZ - 5.1 Mezinárodní spolupráce
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizace tříletého
projektu byla ukončena 31. 7. 2012.
Produkty projektu si můžete stáhnout z této stránky (viz. dole)

Produkty projektu:

Metodika Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko-intervenční
program pro uživatele pervitnu
Dokážu to? Pervitin – koncepce školení pro terapeuty
Sborník Dokážu to? Teorie a praxe léčby závislostí

Realizátor projektu:

P-centrum Olomouc
Lafayettova 9
772 00 Olomouc
tel. 736 535 181, 585 221 983
www.p-centrum.cz

Partneři projektu:

The Rugby House Project Limited
Bloomsbury Street 34
London
United Kingdom
www.rugbyhouse.org.uk

The Rugby House Project Limited se sloučila s ARP a vznikla nástupnická organizace FOUNDATION66

FOUNDATION66
Central Office
7 Holyrood Street
London SE1 2ELUnited Kingdom
United Kingdom
www.foundation66.org.uk

Středisko sekundární prevence Vojenská nemocnice
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc
Tel.: 973 407 320
www.vnol.cz

Dále spolupracují:

K-centrum
Sokolská 48, 779 00
Olomouc
Tel.: 585 220 034
www.podaneruce.cz

Ambulance adiktologie
Sokolská 48, 779 00
Olomouc
Tel.: 773 996 916
www.podaneruce.cz

Dokážu To?

Idea projektu „Dokážu to?“ vznikala v roce 2008. Cílem je převést metodiku práce s uživateli kokainu a cracku vzniklou ve Velké Británii na reálie České republiky a na stimulační látku Pervitin.Dle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2008 byla situace ohledně pervitinu v ČR následující:

  • Pervitin je v ČR tzv. tvrdou drogou č. 1 – je odhadováno cca 20 tis. problémových uživatelů pervitinu, což jsou 2/3 všech odhadovaných problémových uživatelů drog; 80–90 % z nich jsou injekční uživatelé. (Pozn: Problémové užívání drog je definováno jako injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé či pravidelné užívání opiátů a/nebo drog amfetaminového typu a/nebo kokainu/pervitinu.)V obecné populaci je míra užívání pervitinu dlouhodobě velmi nízká, dochází však k nárůstu v prostředí noční zábavy.
  • Uživatelé pervitinu představují hlavní skupinu uživatelů v kontaktu s léčebnými a poradenskými službami (v registru žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog tvoří dlouhodobě přibližně 60 % všech případů); platí to ve všech typech služeb, nejnižší zastoupení mají uživatelé pervitinu ve zdravotnických ambulantních zařízeních.
  • Pervitin je často užíván v kombinaci s jinými drogami, nejčastěji se jedná o konopné látky, opiáty a alkohol. S dlouhodobým užíváním pervitinu je spojen výskyt psychiatrické komorbidity, zejména toxických psychóz.
  • Mezi uživateli pervitinu je ve srovnání s uživateli opiátů vyšší výskyt sebevražd. Výskyt infekcí mezi uživateli pervitinu je spojen zejména s injekčním užíváním, nezdá se však, že by se významně lišil od (injekčních) uživatelů opiátů.
  • Předávkování pervitinem dosahuje v ČR ročně cca 15–20 případů, což tvoří cca 1/3 počtu předávkování na pouliční drogy (nelegální drogy a těkavé látky).
  • Léčba uživatelů pervitinu je dlouhodobě integrována v systému péče o uživatele drog obecně, nejsou realizovány žádné programy určené výhradně uživatelům pervitinu, léčba uživatelů pervitinu není ani režimově nebo programově oddělena.
  • Existují rozdíly v poskytování některých služeb – v oblasti harm reduction jsou v posledních letech realizovány programy distribuce želatinových kapslí určené prakticky výhradně uživatelům pervitinu; v oblasti léčby existují odlišnosti zejména ve farmakoterapii dané odlišným průběhem odvykacího stavu a detoxifikace, odlišným výskytem psychických komplikací a zejména rozvojem psychotické symptomatologie a psychóz. Existují ojedinělé, i když dlouhodobé, zkušenosti se substituční terapií závislých na pervitinu různými psychostimulancii, v současné době metylfenidátem.


 
Projekt s názvem Dokážu to? je zaměřen na terapii a sociální rehabilitaci osob zneužívajících návykové látky ze skupiny stimulačních drog. Pro práci s těmito klienty bude využita nová metodika práce, která jim umožní řešit svou závislost docházením do poradny ambulantně a ne ústavní léčbou. V tomto ohledu se jedná o klienty, kterým hrozí ztráta zaměstnání, rodiny, bydliště a delší pobyt v léčebném zařízení by nepříznivě ovlivnil jejich špatnou sociální situaci, v níž se nalézají.
 
Vytvoření metodiky, která se opírá o uznávané psychoterapeutické směry, pomůže nejen klientům samotným, ale poskytne solidní informace a postupy i dalším odborníkům pracujícím v podobné oblasti. Tímto dojde ke zvýšení šance zvládat abstinenci a souběžně ke zlepšení sociální situace klientů. Klienti, kteří projdou programem, by měli být schopni - na základě získaných informací a osvojení si nových dovedností - abstinovat, udržet si práci, rodinu a zázemí v místě bydliště.
V rámci projektu spolupracujeme se společností FOUNDATION66 (Velká Británie), která svými zkušenostmi s ambulantní prací v oblasti návykových látek poskytuje vysoce kvalitní know-how, a tím významně přispívá ke zvýšení aktuálního stavu poznání a zkušeností v oblasti ambulantní práce s návykovými látkami. Odborníci ze společnosti FOUNDATION66 proškolili naše terapeuty ve své metodice a nadále se rámcově podílejí na tvorbě metodiky nové, která bude respektovat zvláštnosti a specifika České republiky.
Novost a přínos metodiky je spatřován v integraci účinných faktorů psychoterapeutických směrů (kognitivně-behaviorální terapie, racionálně-emoční terapie apod.), které podporují zvládání abstinence a konstruktivní řešení sociální situace. V neposlední řadě lze také přínos sledovat v tom, že v České republice není ucelená metodika práce s lidmi závislými na návykových látkách stimulačního typu.
Projekt má za cíl upravit britskou metodiku pro české podmínky a uživatele pervitinu. Zmińovaný nástroj v podobě metodiky nese název:"Krátký intervenční program" (orig.:Aidan Gray- Final draft crack/cocaine brief intervention programme ©NTA/COCA/Rugby House 2006) a je určen uživatelům cracku a kokainu. Autor sám proškolil v září 2009 tým terapeutů v Olomouci a v květnu 2010 proběhla stáž terapeutů v Londýně.
 
Odkaz na Aidana Graye - autora metodiky
 
 
Občanské sdružení P-centrum se stalo vítězem v kategorii Cena „Kiron“ za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci, která je určená osobě nebo organizaci, jenž je nebo byla aktivně činná na území dnešní ČR v roce 2011 a přišla s nějakou novinkou využitelnou pro ostatní služby v oboru nebo se zasloužila o šíření dobrého jména oboru adiktologie.
 
Nominovaná organizace realizovala v letech 2009-2012 úspěšný projekt s názvem "Dokážu to?". Přínosným výstupem projektu je zejména vydání publikace "Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu".

 

Soubory ke stažení:


Brožůrka o pervitinu
 

Cena Kiron
 

Článek o projektu
 

Dokážu to ? - krátký intervenční program pro uživatele pervitinu


Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu
 

Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku - originální verze (ENG)
 

Pervitin - koncepce školení pro terapeuty
 

Prezentace - Dokážu to ?


Propagační leták 1


Propagační leták 2Průběh realizace projektu


Sborník - 1. část
 

Sborník - 2.část