Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Co nabízíme

Doléčovací program

Klienti po léčbě dlouhodobé závislosti potřebují k udržení změny životního stylu intenzivní strukturovaný program, který jim pomáhá k integraci do společnosti. Standardní délka programu je 6/8 měsíců, ale je přizpůsoben individuálním potřebám klienta a jeho léčebnému plánu.

Ubytování v Chráněných bytech:

Chráněné byty umožňují sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu 6 měsíců, kdy současně dochází do doléčovacího programu. Bydlení je časově omezeno, je na něj uzavřena smlouva a podléhá pravidlům. Klienti přispívají na náklady spojené s bydlením a to částkou 3.600,-Kč. Před nástupem platí 1.800,-Kč vratnou kauci (500,- Kč hradí klient po oznámení přijetí a zbylých 1.300,- Kč na návštěvě nejpozději dva týdny před nástupem do programu). Podrobné informace k platbám obsahuje Průvodkyně doléčovacím centrem.

Ubytovaní klienti se účastní domovních skupin, které se konají každé úterý od 16:30 do 16:45. Tématem skupiny je provoz bydlení, úklid na bytech atd. Průvodkyni Doléčovacím centrem si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.


Skupinová terapie:

Ranní skupiny:

Ranní skupiny (každý pracovní den v 8:30 v kulturní místnosti, délka cca 30 minut) jsou povinné pro klienty doléčovacího centra, kteří nemají stálou práci. Ranní skupinu vede sociální pracovnice. Tématem jsou denní plány, rozdělení úklidů v domě a pomoc klientům při řešení praktických problémů (orientace po městě apod.).

Každé úterý a čtvrtek probíhají od 17 do 18:30 skupiny a to tak, že v jednom měsíci jsou v úterky terapeutické skupiny a ve čtvrtky jsou skupiny socioterapeutické. V následujícím měsíci se pořadí vždy prohodí. 

Terapeutické skupiny:

Terapeutické skupiny mohou být buď tematické, dynamické, nebo hodnotící.

Tematické skupiny
Témata vycházejí z manuálu „Prevence relapsu". Jednotlivá témata jsou volena tak, aby se postupně probraly různé problémy, které mohou klienty potkat – jak mluvit o své minulosti, jak si najít a neztratit práci, jak navazovat partnerské vztahy, jak rozpoznat své rizikové situace, nácvik asertivity atd. Součástí tematické skupiny je teoretický úvod do tématu, diskuse o něm, přehrávání problematických situací, řešení vlastních problémů souvisejících s tématem.

Dynamické skupiny
Skupina nemá předem dané téma – klienti přinášejí aktuální problémy, se kterými celá skupina pracuje. Od klienta na dynamické skupině očekáváme ochotu sdílet s ostatními své pocity, zkušenosti a názory, zájem o ostatní klienty, ochotu měnit své chování, ochotu přijímat kritiku i podporu.


Hodnotící skupiny
Klienti hodnotí uplynulých 14 dní. Společně s ostatními členy skupiny a s terapeuty hodnotí to, jak se jim daří abstinovat a uskutečňovat svůj léčebný plán. Na hodnotící skupině se představují a podepisují nové léčebné plány, „oslavují" významné události – získání práce nebo bydlení, úspěšné ukončení programu apod.

 

Socioterapeutické skupiny:

Cílem skupin je vést klienty k aktivnímu trávení volného času a zapojení do přípravy programu. Skupiny mají sloužit klientům k získání přehledu, jak a kde se dá „zdravě" trávit volný čas v Olomouci. Klientům půjčujeme také sportovní potřeby.

Individuální práce:

Individuální konzultace a poradenství:

Individuální konzultace má klient se svým garantem 1 x týdně. Délka i termín konzultace jsou dohodnuty předem (obvykle jedna hodina). Na individuálních konzultacích pracuje klient na svých úkolech z léčebného plánu, mluví o svých potřebách, problémech, partnerských vztazích, chutích, o svých „radostech a strastech". V průběhu konzultací také garant s klientem monitoruje plnění léčebného plánu.

Systematická sociální práce

Vedou ji sociální pracovníci ve spolupráci s garantem klienta. Cílem je aktivizace a podpora klienta při řešení otázek spojených s hledáním práce, řešením dluhů a s dalšími sociálními tématy, rovněž jsou klientům zprostředkovány informace. Délka těchto intervencí je dle potřeby. Nejčastější témata jsou:

  • Zaslání potvrzení na ÚP i příslušné odbory městských úřadů o účasti v doléčovacím programu, převedení kontaktního místa na ÚP v Olomouci.
  • Žádosti o splátkové kalendáře v případě dluhů (zdravotní pojišťovny, soudy, OSSZ).
  • Kontaktování probační a mediační služby (u klientů s nařízenými tresty OPP, probíhajícím soudním řízením apod.).
  • Předávání kontaktů na praktického lékaře a jiné specialisty.

Individuální vzdělávání:

Každý nový klient prochází v prvním měsíci vdělávacím kolečkem, které zahrnuje celkem pět sezení na různá témata. Vzdělávání pomáhá doplnit základní vědomosti, sjednotit názvosloví, doplnit základní vědomosti a také se seznámit s členy týmu.

Krizopis (Eva Macková) - spouštěče, rizikové situace, techniky práce s bažením, krizový scénář.
Abstivěda (Eda Wittmann) - teorie líného mozku, naše paměť a toxická místa, odměny v životě člověka, stresové strategie.
Dluhopis (Jiří Rameš) - dluhy, splátkový kalendář, exekuce, insolvence, milostivé léto, finanční deník.
Rekreologie (Jiří Klimeš) - plánování volného času, koníčky a zájmy, vyžití v Olomouci, příprava na socio-skupiny, sportovní sbírka a permanentky. 
Klidouka (Dája Krutilová) - zvědomování fyzického prožívání, uvolnění napětí, relaxační techniky.

Volnočasové aktivity:

Socioterapeutické skupiny:

Cílem skupin je vést klienty k aktivnímu trávení volného času a zapojení do přípravy programu. Skupiny mají sloužit klientům k získání přehledu, jak a kde se dá „zdravě" trávit volný čas v Olomouci. Klientům půjčujeme také sportovní potřeby.

Vzdělávání, rekvalifikace:

Terapeuti a sociální pracovnice pomáhají klientům s volbou akreditovaného rekvalifikačního kurzu, programů dálkového maturitního studia nebo jiného vzdělávání. Pomoc poskytují i při jednání s ÚP ohledně možnosti financování rekvalifikačního kurzu.

Internet a počítače:

Klienti mají přístup na počítače s připojením na internet. Terapeuti klienty vedou k tomu, aby této možnosti využili k získání alespoň základní počítačové a internetové gramotnosti.