Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Intervence - šetření a řešení šikany

Délka a cena dle obsahu zakázky

Od 1. 1. 2023 je možná realizace pouze za plnou cenu bez podpory dotačních titulů. Cena se odvíjí od individuální zakázky.

Školským zařízením nabízíme službu intervence při šetření a řešení šikany a asistenci při práci na třídním klimatu.

Intervence může mít různé podoby. Jednotlivé kroky a aktivity jsou určeny na základě vzájemné domluvy mezi realizátorem, tedy námi a školou.

 • Nabízíme:
 • šetření pomocí diagnostických technik i sociometrie v třídním kolektivu;
 • konzultace s pedagogy;
 • rozhovory se žáky;
 • asistenci při jednání s rodiči žáků z dané třídy;
 • asistenci při třídních schůzkách;
 • proškolení pedagogického sboru v dané problematice;
 • intervenční programy na míru;
 • preventivní aktivity, které by měly následovat po intervenci;

Typy rizikového chování, na které se primárně zaměřujeme:

 • prevence záškoláctví;
 • prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany;
 • prevence rasismu a xenofobie – téma tolerance všeobecně;
 • prevence sexuálního chování;
 • prevence v adiktologii;
 • základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování;

Veškerá smluvená práce je kontraktována, průběžně konzultována mezi smluvními stranami, supervidována a o jednotlivých krocích a zjištěních jsou předávány zpětné vazby ústně i písemně, a to pouze kontraktovaným způsobem. Výstupy z šetření jsou důvěrné, podléhají etickému kodexu, zákonu o OSPOD a zákonu o ochraně osobních dat.


Při zpracování zpráv respektujeme následující:

 • Etické zacházení s výstupní zprávou.
 • Uložení výstupní zprávy aj. dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace ve zprávě slouží jako podklady pro třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence k realizaci další práce tak, aby bylo podpořeno budování bezpečného klimatu mezi žáky, prosociálních vzorců chování a zdůraznění neakceptování negativních projevů chování. Poskytnuté informace jsou důvěrné a sociometrické šetření plní pouze účel zmapování situace ve třídě – není důkazním materiálem při jakékoliv konfrontaci či vyšetřování.
 • Při předávání informací postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese prevence@p-centrum.cz, nebo telefonním čísle 739 068 417.


Hodnocení spolupráce s Centrem primární prevence v rámci Intervenčního programu od nejmenované základní školy Olomouckého kraje


V polovině školního roku 2014/15 jsme ve škole začali mít problémy se vztahy ve 4. a 5. ročníku. Děti začaly být smutné, občas si někdo postěžoval, že to není ono, stále si mezi sebou hlídaly, kdo co a jak řekne. Pojali jsme podezření, že by jeden ze žáků mohl mít tendenci organizovat ostatní, nařizovat jim, co mají dělat, zadávat jim úkoly a přisvojovat si jejich věci, hlavně elektroniku. Rozhodli jsme se, že požádáme o pomoc P-centrum, s kterým jsme měli výborné zkušenosti z předchozího školního roku, kdy byli naši žáci na preventivních aktivitách přímo v budově P-centra v Olomouci.


Po telefonické konzultaci nám okamžitě paní Rodryčová přislíbila, že by přijeli ještě s dalším lektorem do školy a vyhodnotili situaci přímo ve třídě. Ihned jsme si dohodli nejbližší možný termín.


Ve třídě tedy proběhl intervenční program, děti byly velmi nadšené, lektory si pamatovaly z předchozího roku, spolupracovaly tedy rády. Byly zjištěny nedobré a nefunkční vztahy ve třídě, narušené kamarádské vazby a tak se po vyhodnocení programu a projektivních dotazníků rozhodli lektoři přijet ještě jednou a na nápravě vztahů zapracovat.


Při následné návštěvě se jim podařilo přesvědčit problematického žáka, který nejvíc vztahy ve skupině narušoval, o spolupráci na odstranění problémů. Dále byla dohodnuta pravidla chování a vztahů ve třídě, která by měla jít se žáky dále do dalších let.


Rozhodně bych chtěla poděkovat pracovníkům P-centra za velmi příjemnou, vstřícnou a přínosnou spolupráci, mnohem lépe se nám podařilo identifikovat problémy a velmi nám pomohla rada, jak dále se vztahy a s dětmi pracovat. Myslím, že vždy je lepší přidat „další oči“, tedy pohled zvenčí. Protože pokud sami vězíme v problému, nedaří se nám ho vždy objektivně posoudit a vyhodnotit.