Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz komunikace

Účinná komunikace pro pedagogy

Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit pedagogické pracovníky na situace, kdy dochází k individuálním konzultacím s kolegy, žáky a rodiči. Vybavit účastníky praktickými dovednosti, které je povedou k zdárnému vedení rozhovorů i v těch situacích, kdy se dají předpokládat komplikace. Snahou je upevnit jejich jistotu při vedení rozhovorů v situacích, které jsou mezní a předkládají témata, která jsou svým charakterem náročná ať už z důvodu obsahu a cíle rozhovoru, tak z pohledu na příjemce sdělení.

Účastníci budou vedeni k řádné přípravě na rozhovor, k zafixování správných a efektivních vzorců vedení rozhovoru, přijetí zodpovědnosti pedagoga v pozici profesionála za zdárný průběh rozhovoru.

Cílem je také nabídnout prostor pro nácvik, sebezkušenostní prožitek a tím podpořit praktickou realizaci skutečných rozhovorů na půdě školy. Jako důležitý vidíme rovněž prostor pro společné sdílení emocí v prožitých technikách a reflektování zkušeností z praxe.

Kurz zohlední nejen obecné zásady vedení rozhovoru, ale především poukáže na shodné a rozdílné potřeby jednotlivých cílových skupin pedagogických pracovníků, kterými jsou z  pohledu koncepce tohoto vzdělávacího programu 1) žáci, 2) rodiče a zákonní zástupci žáků, 3) kolegové ze školského i mimoškolního prostředí (např. pracovníci OSPOD, PMS apod.).