Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

LEKTORSKÝ TÝM

 

Mgr. Markéta Rodryčová

Má praxi v oblasti primární prevence od roku 2008, a to v Centru primární prevence na pozici vedoucí centra a lektorka primární prevence. Věnuje se realizaci intervenčních programů a koordinaci a lektorování vzdělávacích aktivit pro preventisty a pedagogické pracovníky, nabízí kazuistické a supervizní skupiny pro preventisty a pedagogy. Vede sebezkušenostní skupiny pro sociální pracovníky. Pracuje jako psychoterapeut v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti, má také zavedenou svou soukromou terapeutickou praxi. Dříve se věnovala práci s uprchlíky a cestování. Vzdělání Inverness College, Cambridge institut – angličtina a sociální práce, Caritas VOŠ Sociální a humanitární pracovník, CMTF UP Olomouc Sociální politika, PdF UP Olomouc Pedagogika -  sociální práce,  IVGT Praha terapeutický výcvik - Gestalt, Pratham Yoga India Rishikesh - 200 Hours Yoga Teacher Training.

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová

Speciální pedagožka, psycholožka, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a pracovníky v primární prevenci. Během své praxe se zaměřuje na práci s dětmi jak v individuální, tak skupinové formě. Díky studiu dramaterapie má blízko ke všem herním technikám a aktivitám, kde pracuje s prožitkem a programy sestavuje tak, aby byly zaměřeny na hru. Pracuje jako školní psycholožka a jako lektorka v neziskové organizaci. Poskytuje terénní poradenskou službu pro mateřské školy. V individuální rovině sestavuje a vede pro děti individuální krátkodobé plány práce a také metodicky doprovází asistenty pedagoga.

Bc. Jiří Klimeš, DiS.

Pracuje jako terapeut Doléčovacího centra pro osoby pro osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách a patologickém hráčství. Lektoruje vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky v PPRCH. Spolupracuje na realizaci intervenčních programů na školách (sociomoterie, vyšetřování šikany, kyberšikany). Dříve přímá práce s dětmi s poruchami chování, lidmi bez domova a problémovými uživateli NL. Vzděláním sociální a humanitární pracovník. Absolvoval výcvik Motivační rozhovory.

PhDr. Ondřej Skopal Ph.D.

Lektor  Centra primární prevence a terapeut v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti. Dále také přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se školní a pedagogickou psychologií, výzkumně se zaměřuje na osobnostní rysy představující riziko zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. V poradenské praxi se specializuje na rodinnou a systemickou psychoterapii.

PhDr. Ladislav Spurný

Školský koordinátor primární prevence Olomouckého kraje; vzděláním sociolog, posléze i odborný pedagog a specialista na veřejnou správu. Na pozici krajského koordinátora působí již 20 let. Má bohaté zkušenosti a detailní znalosti zejména s výkonem primární prevence v oblasti veřejné správy, příslušné legislativy, projektování a grantových schémat, tvorby kurikula v této oblasti a okrajověji se věnuje i mediální prezentaci primární prevence. Působí i akademicky a pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích.

Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D

Vedoucí projektu E-Bezpečí; vedoucí Centra prevence rizikové komunikace PdF UP; vysokoškolský pedagog na UP Olomouc se specializací na oblast rizikového chování v prostředí internetu (kyberšikana, sexting, cyber grooming, rizika sociálních sítí a ochrana osobních údajů) a na moderní IT ve vzdělávání (DigiDoupě); manažer vzdělávání (e-learning, longlife education, ICT); školitel SIPVZ P; oponent vzdělávacích kurzů; recenzent (SCIO, FRVS, MŠMT, EU); tvorba e-learningových vzdělávacích kurzů, tvorba multimédií / CD-ROMy, školitel Macromedia, Adobe, Microsoft; granty (ESF, FRVS, MSMT); garant modulu Bezpečnost online Metodický portál RVP ZV; e-learning, e-education, bezpečný internet, expertní konzultant filmu „ V síti“, konzultant Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Mgr. Marek Mikláš

Ředitel Dětského centra Zlín,p.o., speciální pedagog se zaměřením na dramaterapii a etopedii, lektor projektu Minimalizace šikany, lektor adaptačních kurzů a seminářů pro školské a sociální zařízení, facilitátor multidisciplinárních setkání, dlouholetý organizátor a vedoucí dětských táborů.

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

Psycholožka, terapeutka a supervizorka s bohatou praxí z různých oblastí práce s lidmi: školní psycholožka (Střední škola polytechnická Olomouc, Konzervatoř Evangelické akademie); supervizorka v oblasti školství (práce s týmy, sborovnami, školními poradenskými pracovišti, a rovněž individuálně či formou otevřených supervizních skupin); odborná asistentka FZV, FF a PdF Univerzity Palackého (2012-2017); garantka a lektorka výcviků (např. Praktická krizová intervence, Sebezkušenostní výcvik pro Caritas Olomouc); mentorka Podpory paliativní péče Ministerstva zdravotnictví ČR; psycholožka Konziliárního týmu paliativní péče Fakultní nemocnice Olomouc.


Mgr. Jan Soldán

Klinický psycholog, rodinný terapeut a lektor. Absolvent bakalářského i magisterského oboru psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně a magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě MU v Brně. V rámci sociálních služeb od roku 2012 na pozici psychologa v Krizovém centru pro děti, dospívající a rodinu (Spondea o.p.s., Brno), od roku 2013 však působí převážně ve zdravotnictví (Dětská nemocnice Brno, Ambulance klinické psychologie a psychoterapie Brno). Psychoterapeuticky zakotven v systemickém přístupu a rodinné psychoterapii, doplňuje si vzdělání v rámci gestalt psychoterapeutického přístupu pro práci s dětmi. Ve své odborné praxi se zaměřuje zejména na práci s dětmi, adolescenty a rodinami (např. porozvodové konflikty, psychosomatická onemocnění, ad. ), a to v diagnostickém, psychoterapeutickém i krizově intervenčním kontextu.


Mgr. Jana Učňová

Školní metodik prevence v praxi, učitelka matematiky a anglického jazyka na 2. stupni základní školy, soustavně na pozici i jako třídní učitelka.

 

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

psycholožka, adiktoložka. Odborná asistentka na Katedře psychologie UP.

 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, odborný asistent na FF UPOL se zaměřením na metodologii psychologického výzkumu. Lektor kurzů věnovaných prevenci rizikového chování. Spoluautor Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Člen realizačních týmů řady projektů věnujících se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence (250 hodinový kurz pro školní metodiky prevence „Anebo“, projekt „Unplugged“, projekt „VYNSPI“ apod.).
Participuje na výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování (převod zahraničních metod pro prevenci rizikového chování; regionální studie a analýzy potřeb klientů sociálních služeb a skrytých populací; prevalenční odhady a školní dotazníkové studie; kvazi-experimentální ověřování efektu preventivních programů atp.). Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem, konkrétně se Společností Podané Ruce, o.p.s., kde v minulosti pracoval v programu terénní práce s uživateli drog a v poradně pro hráče hazardních her, a spolkem P-centrum Olomouc v rámci výzkumných i vzdělávacích projektů souvisejících s problematikou návykových látek, gamblingu a prevence rizikového chování ve školství.

 

Mgr. Lenka Minářová

Absolventka jednooborové Psychologie UP v Olomouci. Pracuje s dětmi a rodinnými systémy na několika rovinách - jako školní psycholožka ve škole, jako poradenský psycholog v rámci soukromého poradenství a jako lektorka při lektorské činnosti pro různé organizace. Zabývá se zejména prací s emocemi a traumatem.

 

Mgr. Tomáš Šoupal

Mgr. Irena Oršulíková

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Mgr. Karina Langová

Mgr. Alexandra Kožuchová