Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy pro ZŠ

Všeobecná primární prevence

Prožitkové programy všeobecné primární prevence jsou určené běžným třídním kolektivům, u kterých se nepředpokládá zvýšené ohrožení rizikovým chováním, než jaké vyplývá z věku žáků a struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč. Z hlediska včasnosti a všeobecnosti odpovídají požadavkům Minimálně preventivního programu podle odborných doporučení a platné legislativy. Na programech pro 1. stupeň ZŠ vyžadujeme účast třídního učitele, na programech pro 2. stupeň ZŠ se třídní učitel  účastní pouze na základě předchozí domluvy.

Programy všeobecná prevence pro 1. – 5. třídy

Délka programů pro 1 stupeň 150 min., cena 1.800,- Kč, 2 lektoři, třídní učitel se účastní programu.
 
Aktovka plná her 1 (pro 1. třídy)
Cílem programu je podpora nově vznikajícího kolektivu, snadnější zapojení mezi děti, posílení při vytváření společného ducha třídy.

Aktovka plná her 2 (pro 2. třídy)
Program má obdobné cíle jako v 1. třídě. V rámci programu se zaměřujeme na podporu třídního kolektivu a budování koheze za pomocí hry. Absolvování předchozího programu není podmínkou.

Kamarád  (pro 3. třídy)
Cílem programu je rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného hodnocení každého žáka,  eliminace posměchu na základě odlišností a posílení sebevědomí.

Vím, co cítím? (pro 3. – 4. třídy)
Stěžejním tématem programu je představení dětem mladšího školního věku základní emoce, se kterými se svém životě běžně potkávají, prohloubení schopností tyto emoce rozpoznávat, pochopit a naučit se s nimi zacházet. Program je koncipován herně se zaměřením na pozitivní prožitek.

Zachycen v sociální síti pro žáky 1. stupně
Program je zaměřený na bezpečnou práci s internetem pro žáky 1. stupně. Je možné jej modifikovat pro žáky 2. - 5. ročníku. Dle předchozí domluvy se školou zaměřujeme program různorodě, z toho důvodu je důležitá předchozí komunikace se školou. Program zaměřujeme například na vliv sociálních sítí, online her a reklamy na každodenní život člověka. Taktéž je možné program zaměřit na kyberšikanu,  jak jí předcházet a co dělat v případě, že se týká samotného žáka či jeho kamarádů.

 

Programy všeobecné prevence pro 6. – 9. třídy

Délka většiny programů pro druhý stupeň ZŠ je 150 min., cena 1.800,- Kč, 2 lektoři, účast učitele na základě domluvy.

Délka programu Futuristi je 180 min a rovněž je upravena cena na 2.000,- z důvodu technického zajištění pro program.

Naše třída – naše parta (pro 6. třídy)

Žákům šestých tříd nabízíme program na podporu vrstevnických vztahů, kooperaci ve třídě a uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v životě.

Futuristi (pro 7. - 9. třídu)

Program je určený pro žáky 7. - 9. tříd. Je zaměřený na poznávání nových digitálních technologií, aplikací a programů, které lze využít jak ve výuce, tak pro vzdělávání. Program zážitkovou formou seznamuje žáky s tím, jak jim mohou moderní IT technologie usnadnit život a pomoci v jejich osobnostně-sociálním rozvoji. Obsah programu sekundárně míří na prevenci netolismu. 

Zachycen v sociální síti (pro 7. třídy)

Program je zaměřený na bezpečnou práci s internetem, především sociálními sítěmi. Díky sebezkušenostním technikám si budou žáci moci vyzkoušet práci na počítači v bezpečném prostředí. V programu se zaměřujeme na šikanu a kyberšikanu, jak jí předcházet a co dělat v případě, že se týká samotného žáka či jeho kamarádů.

Já a moje jedinečnost (pro 8. třídy)

Během tohoto programu mohou žáci přemýšlet o své identitě a zařazení do vrstevnické skupiny. Rovněž se zaměřujeme na rozvoj jejich sebepoznání a sebehodnoty.

 

Programy selektivní prevence pro 1. - 9. třídy

Délka programů selektivní prevence je 150 min., cena 1.800,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy. Program Závislost jako ne-moc byl časově i cenově upraven na 180 min za 2000,-.

Vztahy a sexualita (pro 8.-9. třídy)

V rámci programu se tematicky věnujeme zejména souhlasu a respektu v rámci intimních vztahů, zasílání intimního obsahu, sexuálnímu obtěžování a pornografickému obsahu. Program je sestaven dle metodik vytvořených organizací Konsent a jeho obsah je upraven vhodně vůči věku. Vzhledem k širokému pojetí témat, je nutná předchozí domluva a komunikace se školním metodikem prevence, který by měl zvolit jeden z okruhů vybraných témat.

Závislost jako ne-moc (pro 9. třídy)

Program se všeoběcně zaměřuje na diskuzi o závislosti a jejím vlivu na život jedince i jeho okolí. Rovněž se při programu zaměřujeme na návykové látky, s nimiž se žáci mohou setkat.

 

Dále se jedná o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v nichž se rizikové chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohrožení žáků. Tyto programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je možná na základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové skupiny v následujících tematických oblastech:

  • Špatné třídní klima
  • Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana
  • Bezpečný pohyb na internetu – kybertémata
  • Vztahy a sexualita
  • Témata návykových látek


Intenzivní návazné bloky selektivních programů

Nabízíme školám intenzivní návazné bloky selektivních programů PP, které lze modifikovat pro danou skupinu, případně dojednat návazný blok na klíč.

Délka 2x 150 minut + konzultace pro pedagogy, cena 3.800,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy


Délka 4x 150 min + konzultace pro pedagogy, cena 7.600,- , 2 lektoři, účast učitele dle domluvy


 

 

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programy