P-centrum
Prevence, podpora, poradenství


Název projektu:

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Zkrácený název:                      VYNSPI 2Registrační číslo:                         OP VK CZ.1.07/1.1.00/53.0017

Částka:                                           27 123 633,79 Kč

Doba realizace projektu:          1.9.2014 -31.7.2015

Realizátor projektu:                 Klinika adiktologie
                                                        1. LF UK a VFN v Praze
                                                        Apolinářská 4
                                                        128 00 Praha 2
                                                        Česká republika
 
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Byla zahájena realizace systémového projektu řešícího koncepční nastavení a zvýšení kvality prevence rizikového chování dětí a mládeže v České republice

PEREX:
Dne 1. září 2014 byl spuštěn rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.Probíhá rozsáhlé ověřování návrhu struktury a způsobu řízení preventivních programů pro děti na základních školách

PEREX:
V České republice byl v září 2014 spuštěn rozsáhlý pilotní projekt s cílem ověřit originální koncept komplexního schématu školské prevence rizikového chování pro děti základních škol. Jedná se o unikátní úkol realizovaný v rámci projektu “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017). Jeho jádrem je ověřit na čtyřech tisících dětí v zapojených školách, zda navržený model tzv. Minimálního preventivního programu je v praxi využitelný a realizovatelný na českých školách. Tedy zda je možné jej doporučit také dalším školám a zda je tento koncept skutečně nosnou a funkční alternativou pro současný nedostatečně přehledný systém, ve kterém mají problém se orientovat jak samotné školy, tak rodiče a širší veřejnost.Česká republika testuje originální způsob posuzování kvalifikace pro preventivní práci s dětmi

PEREX:
Mnoho let běží po celém světě, nejen v České republice diskuse, jaké vzdělávání je vhodné a potřebné pro preventivní práci s dětmi. V září 2014 byl spuštěn rozsáhlý pilotní projekt s cílem ověřit originální model posuzování kvalifikace pro preventivní práci bez ohledu na předchozí původní vzdělání (tedy např. studium pedagogiky, psychologie, sociální práce nebo medicíny) a bez ohledu na přechozí praxi (její délku a druh). Model je navržen tak, aby bylo možné průhledným a jasně procedurálně stanoveným postupem zhodnotit kvalitu profesní připravenosti konkrétního pracovníka pro preventivní práci. Jedná se zcela unikátní úkol realizovaný v rámci projektu “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017).


Projekt je zaměřen na zlepšování školního klimatu a kvality ve vzdělávání skrze:
 
podporu profesního rozvoje pracovníků zapojených do školské prevence skrze vytvoření komplexního systému vzdělávání v prevenci rizikového chování,(tvorbu obsahové stránky Minimálního preventivního programu (MPP) pro základní školy, azavádění systémových nástrojů v rámci evidence a výkaznictví v prevenci. Přínosem bude ověření Modelu zjišťování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí cílové skupiny v praxi s následným doporučením pro implementaci na národní úrovni. Dále identifikace relevantních nástrojů a metod pro úspěšnou realizaci MPP. Projekt navazuje na úspěšný předchozí projekt OP VK, díky němuž existují koncepční návrhy systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci, které ale nebyly v praxi odzkoušeny. Cílem projektu je přispět k systémovému řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích. Realizátorem je Klinika adiktologie 1. LF UK a čtyři regionální partneři projektu z jedním jsme i my P-centrum, spolek.


Cíle projektu:

V České republice jsou rozdíly v úrovni školního klimatu patrné jak na úrovni krajů, tak i měst či městských částí. Dobrou prevencí rizikového chování (záškoláctví, užívání návykových látek, rasizmus aj.) u dětí ve školách a školských zařízeních je možno obrátit negativní trendy ve společnosti, které přináší moderní doba. Aktuální situace je charakteristická značnou molekulárností systému v prevenci. Přes dílčí úspěchy je dosavadní systém vzdělávání stále značně roztříštěný a má různou kvalitu, ale především nedostatečnou kapacitu a malou provázanost preventivních programů navzájem. Díky dlouhodobé znalosti situace, na podkladu studií a analýz (realizovaných např. řešitelem projektu) víme, že zavedením systémových opatření bychom dále přispěli k efektivnímu a rychlému rozvoji preventivní práce. Předkládaný projekt přímo navazuje na projekt VYNSPI (CZ.1.07/1.3.00/08.0205), který přinesl návrhy systémových řešení, zejm. návrh Minimálního preventivního programu, návrh Čtyř-úrovňového modelu vzdělávání (viz § 9 vyhlášky 317/2005 Sb.), aktualizované Standardy prevence (včetně číselníku preventivních aktivit), základní texty pro preventivní pracovníky atd. Nicméně žádný z návrhů nebyl pilotně implementován v praxi. Přitom ohlas z odborných kruhů je vesměs velmi pozitivní (např. konference PPRCH www.pprch.cz a další odborná setkání). Lze konstatovat, že kolegové v oboru vzniklé materiály velmi vítají a očekávají jejich zavádění do praxe.

Na realizaci projektu participuje také P-centrum, spolek Olomouc a další vzdělávací instituce z 3 dalších regionů. Díky tomu bude zajištěn jednotný standard kvality vzdělávání a používání preventivních nástrojů. K naplnění cíle projektu bude třeba zajistit dostatečné personální zázemí z hlediska odborné erudice pracovníků. ČR plánované systémové prvky v prevenci dlouhodobě potřebuje. Navrhované aktivity a výstupy budou zásadní oporu pro další budování kvalitního a efektivního systému preventivních aktivit na celonárodní úrovni.

Zdůvodnění potřebnosti:
 
Hlavní myšlenka projektu stojí na nabídce systémových řešení v oblasti prevenci rizikového chování pro školy a školská zařízení na národní úrovni. Hlavním cílem projektu je zaměřeny na zjišťování i zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v oblasti školské prevence, kteří mají přímý vliv na zlepšování školního klimatu, tj. skrze snižování výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních v České republice.

Dílčími cíli projektu jsou: (1) vytvoření návrhu systémového ověřování úrovně preventivního vzdělání v oblasti prevence rizikového chování u pracovníků škol a školských zařízení a dalších preventivních pracovníků, včetně dalšího zvyšování znalostí a dovedností pracovníků ve školství. Znalosti a dovednosti je však třeba umět používat v praxi, proto je druhým cílem (2) nabídnutí metodické podpory a další rozvoj znalostní základny (posílení kompetencí) cílové skupiny v používání preventivních metod. Zásadním přínosem projektu bude ověření Modelu zjišťování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí cílové skupiny v praxi s následným doporučením pro implementaci na národní úrovni, včetně identifikace relevantních preventivních nástrojů a metod pro úspěšnou realizaci MPP. Dále, je nezbytné zavést (3) systémové nástroje evidence a výkaznictví v prevenci. Tento krok povede nejen ke zjištění výchozího stavu realizace prevence, ale především umožní kontinuální evaluaci s návaznou možností detekce silných a slabých míst v oblasti školské prevence. Předkládaný projekt navazuje na úspěšně řešený projekt Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI; OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0205). Díky tomuto projektu máme k dispozici koncepční návrhy systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci, které ale nebyly v praxi odzkoušeny. Úspěšná realizace projektu řešitele a čtyř regionálních partnerů nabídne efektivní systémová opatření.
 
 

Podrobnější informace o realizaci projektu:

 

Minimálně preventivní program

Systém vzdělávání v prevenci

Profesionálové v prevenci